Sport

Kurs sędziowski w SKJ RUDA

Sportowy Klub Jeździecki RUDA zaprasza wszystkich chętnych na kurs sędziowski w dyscyplinie skoki przez przeszkody.

Uczestnicy kursu zdobędą uprawnienia sędziego 3 klasy.

Planowany termin kursu to 15-16 styczeń 2011.

Zgłoszenia należy przesłać do 8 stycznia na adres k.przyjemski@zawodyjezdzieckie.com

Kurs odbędzie się przy minimum 10 chętnych.

Koszt 150 zł.

Wymagania to niekaralność i minimum średnie wykształcenie, oraz posiadanie minimum brązowej odznaki jeździeckiej lub uprawnień instruktora jeździectwa.

Artykuł 17.  KRAJOWY SĘDZIA JEŹDZIECKI

1. Krajowym sędzią jeździeckim może zostać osoba:

· pełnoletnia;
· posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie;
· spełniająca warunki określone w artykule 48 ust. 2 ustawy o sporcie kwalifikowanym, z dnia 29 lipca 2005 roku, czyli:
* posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
* korzystająca z pełni praw publicznych;
* która pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu, przepisów i regulaminów PZJ oraz Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI);
* która, podda się odpowiedzialności dyscyplinarnej;

– posiadająca jedną z poniższych odznak/klas/uprawnień:
* brązowa odznaka jeździecka;
* klasa sportowa;
* jeździeckie uprawnienia szkoleniowe które obejmują:
instruktorów szkolenia podstawowego PZJ, instruktorów
sportu i trenerów PZJ.

W wyjątkowych przypadkach, na wniosek kandydata na sędziego, komisja danej dyscypliny może wystąpić do KS PZJ o uchylenie powyższego wymogu;
* posiadająca zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji sędziego jeździeckiego, wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny sportowej;
* która zda egzamin kończący podstawowy kurs sędziowski w jednej z dyscyplin jeździeckich i złoży ślubowanie o poniższej treści:

„Ślubuję uroczyście, pełnić sumiennie obowiązki sędziego jeździectwa,
dbając o dobrostan koni, podejmować decyzje zgodnie z wszelkimi
obowiązującymi przepisami jeździeckimi, być sędzią przyjaznym
i sprawiedliwym, kierować się bezstronnością, zasadami etyki, oraz
zawsze przestrzegać zasadę fair play.”

 

Komentarze

Prześlij nam newsa