Sport

Kursy instruktorskie

„Rób to co kochasz, a nigdy nie będziesz pracować”


instruktor.jpgChcąc połączyć spędzanie czasu wśród koni z pracą zarobkową można postarać się o uprawnienia instruktora jazdy konnej lub hipoterapeuty.
Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna jest organizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program kursu ustala sam ośrodek, lecz ministerstwo dopiero po dokładnym zweryfikowaniu daje przyzwolenie na prowadzenie kursu pod swoim patronatem. Zajęcia powinny składać się z trzech bloków tematycznych: jazda konna, weterynaria i hodowla.
Wg Ministerstwa Sportu i Turystyki instruktorem rekreacji ruchowej może być osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej, albo posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyła specjalistyczny kurs instruktorów w danej dyscyplinie i zdała egzamin końcowy.
Takie specjalistyczne kursy, mogą prowadzić szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, w  kierunkach: wychowanie fizyczne, fizjoterapia lub turystyka i rekreacja, oraz inne ośrodki, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.
Jednostki posiadające zgodę na organizowanie specjalistycznych kursów składają do ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, w terminie trzech tygodni przed rozpoczęciem kursów, wniosek o zatwierdzenie ramowego programu kursu oraz wymagań, jakie powinny spełniać osoby, które będą prowadzić zajęcia.
Kurs może składać się z jednej lub dwóch części. Możliwe jest najpierw osobne zdobycie ogólnych uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, a dopiero później uprawnień specjalistycznych. Warunkiem przystąpienia do części specjalistycznej jest ukończenie części ogólnej szkolenia. BlazejiOksana_26233431.JPGZ części ogólnej zwolnieni są absolwenci wyższych uczelni, którzy ukończyli kierunek wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja oraz osoby posiadające uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej z jakiejkolwiek innej specjalności.
Warunkiem ukończenia kursu jest: aktywny udział w zajęciach, zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych, pozytywna ocena z państwowego egzaminu końcowego. Dokumentami stwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zawodowych instruktora rekreacji ruchowej, są zaświadczenie o ukończeniu kursu i legitymacja instruktora wydaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Ukończenie kursu instruktora rekreacji ze specjalnością jazda konna upoważnia do samodzielnego prowadzenia pracy dydaktycznej w klubach sportowo-rekreacyjnych, stowarzyszeniach, ogniskach TKKF, klubach prywatnych lub jako samodzielny podmiot gospodarczy.
Chcąc pomóc osobom słabszym i jednocześnie pracować z końmi warto wybrać się na kurs instruktora hipoterapii. Kursy dla instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii organizowane są przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne.
Podczas kursu odbywa się sesja z wykładami z dziedziny medycyny i rehabilitacji, psychologii, pedagogiki, hipologii i hipoterapii. Po zdanych egzaminach teoretycznych trzeba odbyć praktyki w wyznaczonych ośrodkach praktyk. Po zaliczeniu praktyk następuje egzamin końcowy. Zdanie tego egzaminu upoważnia do otrzymania tytułu instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii.
Warto się szkolić, podnosić kwalifikacje zarówno własne jak i pracowników, i dokumentować własne zdolności. To działa bardzo motywująco i oficjalnie poświadcza zdolności.

5_23223058.JPGDotychczasowa procedura otrzymywania uprawnień instruktorskich w czerwcu 2011  ulegnie zmianie. Wszyscy, którzy do tego czasu zdobędą uprawnienia Ministerstwa Sportu i Turystyki, będą mieli możliwość zdawania egzaminu na certyfikat instruktora szkolenia podstawowego w jeździectwie. Został on wprowadzony aby umożliwić instruktorom rekreacji ze specjalnością jazda konna zdobywanie wyższych uprawnień szkoleniowych. Ten  certyfikat będzie również obowiązywał jako podstawowy, w zastępstwie dotychczasowych kursów Ministerstwa.
Certyfikat instruktora szkolenia podstawowego jest jednym z warunków otrzymania certyfikatu PZJ przez ośrodek, w którym pracuje szkoleniowiec z takimi uprawnieniami, umożliwia przystąpienie do kursu na stopień instruktora sportu jeździeckiego bez egzaminu wstępnego. Również w przypadku, gdy szkoleniowiec z certyfikatem instruktora szkolenia podstawowego wykaże się co najmniej dwuletnim stażem pracy potwierdzonym przez właściwy WZJ, może on uczestniczyć w skróconym kursie na stopień instruktora sportu jeździeckiego.  

Egzamin składa się z czterech części:
1. egzamin teoretyczny – teoria jazdy z elementami teorii sportu, utrzymanie i żywienie koni, podstawy weterynarii
2. egzamin praktyczny z jazdy konnej –
a. zademonstrowanie umiejętności z zakresu ujeżdżenia klasy P – stęp swobodny, stęp pośredni, kłus roboczy, kłus pośredni, galop roboczy, kontrgalop, ustępowanie od łydki z głową do ściany w stępie i w kłusie. Konie są przygotowywane samodzielnie przez jeźdźca do zademonstrowania wymaganych egzaminem zadań.
b. pokonanie standardowego toru przeszkód o wysokości 100cm i szerokości 100-110 cm.
3. egzamin praktyczny – metodyczno-szkoleniowy – prowadzenie zajęć na ujeżdżalni
4. egzamin praktyczny – szkolenie początkującego jeźdźca na lonży
Dokładny program podany jest na stronie Polskiego Związku Jeździeckiego  www.pzj.pl

Osoby nie posiadające uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, aby przystąpić do egzaminu na instruktora szkolenia podstawowego, najpierw będą musiały spełnić warunek jakim jest posiadanie srebrnej odznaki albo klasy sportowej lub zdać egzamin wstępny.
PZJ wprowadzając ten stopień szkoleniowy ma na celu wyróżnienie dobrych, posiadających porządne podstawy jeździeckie instruktorów. Na sześciuset instruktorów, jakim rocznie Ministerstwo Sportu i Turystyki wydaje uprawnienia, umiejętności tylko 20%  ocenia się na poziom odznaki srebrnej.

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem uprawnień państwowych instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna, jeszcze  "na starych zasadach”, powinni zgłaszać się jak najszybciej do ośrodków organizujących takie egzaminy. Może to być ostatni dzwonek. Polecamy kursy na instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna i kursy instruktora hipoterapii w ośrodku KOŃ-AK w Niestępowie k/ Gdańska. Więcej informacji na  www.stajniakonak.zabookuj.eu

Pobierz formularze zgłoszeniowe:    Instruktor Rekreacji Ruchowej – Jazda konna      Hipoterapia

autor: Urszula Szczęsny

Komentarze

Prześlij nam newsa