Lifestyle

Kurs Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Jazda konna

Kurs Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Jazda konna

Termin: 10.09.2012 – 25.09.2012r.  (kurs stacjonarny)
Miejsce:   Karolewko   www.karolewko.net    mapka dojazdu
Koszt kursu:  3040  zł (koszt  obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, szkolenie, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, egzaminy)

<< ZGŁOSZENIA >>
 
W ramach części ogólnej i specjalistycznej nasi kursanci mogą korzystać z udostępnionych przez Ognisko wydawnictw: książek i innych materiałów szkoleniowych związanych z wybraną specjalnością.  

Część specjalistyczna
Uwaga!  Wymagane podstawowe umiejętności jeździeckie na poziomie klasy L :
 m.in.: step, kłus, galop, wolta, cavaletti, koperta  lub odpowiednia klasa sportowa

PROGRAM SZKOLENIA
 
1. Wykłady:
Biologiczne podstawy rekreacji
Humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej
Teoria i metodyka rekreacji ruchowej
Marketing i organizacja imprez
Turystyka i gry rekreacyjne
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Psychologia konia
Teoria jazdy konnej
Hipoterapia
Hodowla, pielęgnacja i żywienie koni
Opieka weterynaryjna i kowalska
Historia jeździectwa
Przepisy jeździeckie i kodeks drogowy
Organizacja rekreacji konnej
Postępowanie w nagłych wypadkach
Metodyka instruktażu
Organizacja usług jeździeckich
Organizacja imprez jeździeckich

2. Zajęcia praktyczne:
Jazda konna na ujeżdżalni
Jazda konna w terenie i rajdy konne
Ćwiczenia gimnastyczne na koniu i ćwiczenia usprawniające do jazdy
Seminarium
Egzaminy teoretyczny i praktyczny

3. Warunki ukończenia kursu:
– Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
– Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania,
– Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych,
– Pozytywne oceny z egzaminów końcowych.
 
Część  ogólna
Część ogólna kursu instruktora rekreacji ruchowej obejmuje  63 godzinne szkolenie teoretyczne z zakresu:

    * biologiczne podstawy rekreacji
    * humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej
    * teoria i metodyka rekreacji ruchowej
    * marketing i organizacja imprez
    * turystyka i gry rekreacyjne
    * pierwsza pomoc przedmedyczna

CELE NAUCZANIA:
Przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia różnorodnych zajęć z zakresu rekreacji ruchowej oraz przekazanie słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych poprzez:
– opanowanie podstawowych zasad metodycznych niezbędnych do samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć,
– zapoznanie z budową i funkcjonowaniem organizmu ludzkiego,
– wprowadzenie w problematykę humanistycznych podstaw rekreacji z zakresu psychologii, socjologii i pedagogiki,
– zapoznanie z podstawowymi założeniami programowania marketingu, planowania i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,
– poznanie zasobu ćwiczeń dla grup ćwiczebnych zróżnicowanych pod względem płci, wieku i sprawności,
– poznanie zespołowych gier sportowych i gier rekreacyjnych, przepisów oraz umiejętności ich interpretacji z zastosowaniem w sporcie dla wszystkich,
– zapoznanie z metodyką programowania i organizacji wycieczek,
– zapoznanie z teoretycznymi, metodycznymi i organizacyjnymi zasadami treningu zdrowotnego w rekreacji ruchowej,
– przekazanie wiadomości z zakresu poradnictwa w sporcie dla wszystkich (diagnoza osobnicza i społeczna).
W ramach części ogólnej nasi kursanci mogą korzystać z udostępnionych przez Ognisko wydawnictw oraz materiałów szkoleniowych związanych z wymienionymi wyżej zagadnieniami.
 
Część ogólna kursu zakończona jest egzaminem pisemnym z całości materiału, w skład którego wchodzą zaliczenia poszczególnych modułów szkoleniowych:
 
  * biologiczne podstawy rekreacji
  * humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej
  * teoria i metodyka rekreacji ruchowej

<< ZŁOSZENIA >>

Komentarze

Prześlij nam newsa