Sport

PZJ zatwierdził Konkursy Towarzyskie

PZJ zatwierdził konkursy towarzyskie. Żeby móc nazwać zawody towarzyskie "Zawodami" trzeba spełnić już wymogi.

Obowiązkowo obecność obsługi medycznej, konie muszą posiadać paszport, zawodnicy badania lekarskie, sądzia główny musi mieć minimum II klasę z licencją PZJ… i inne.

Szczegóły i warunki opisuje Uchwała Polskiego Związku Jeździeckiego dotycząca zasad organizacji konkursów towarzyskich w jeździectwie.

pzj.jpg

 Uchwała z dnia 06.02.2013

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza konkursy towarzyskie w jeździectwie organizowane zgodnie z poniższymi warunkami:

1.  Przestrzeganie przez organizatora, obsługę oraz uczestników przepisów związanych z dobrostanem koni,
2.  Przedstawienie przez uczestników konkursów aktualnych orzeczeń lekarskich dopuszczających ich do uprawiania jeździectwa,
3.  Zabezpieczenie przez organizatora opieki medycznej zgodnej z przepisami w trakcie konkursów,
4.  Przedstawienie przez uczestników niepełnoletnich aktualnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w konkursach,
5.  Ubezpieczenie się organizatora od odpowiedzialności cywilnej (OC), a uczestników konkursów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Zalecenia szczegółowe dotyczące organizacji konkursów towarzyskich wymienione są w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała weszła w życie z dniem 07.02.2013

Konkursy towarzyskie nie wchodzą w system współzawodnictwa sportowego, więc nie są podstawą do uzyskiwania  klas sportowych, kwalifikacji i licencji.

Konkursy umieszczone w kalendarzu PZJ/WZJ spełniające warunki określone w przepisach PZJ uznawane są za autoryzowane przez Polski Związek Jeździecki.

Zgłoszenia konkursów towarzyskich zostają bez opłat wpisane do kalendarza WZJ/PZJ (poza opłatą pokrywającą koszty administracyjne nie przekraczające 100zł) na podstawie oświadczenia organizatora o spełnieniu warunków organizacji konkursów towarzyskich.

załącznik PZJ do uchwały

Organizatorom, którzy nie są w stanie spełnić w/w wymogów pozostaje zorganizowanie nie zawodów, a imprez  pod hasłem "Treningów sportowych".

A.S
 

Komentarze

Prześlij nam newsa