Regulamin serwisu ZABOOKUJ.eu

§ 1. [regulamin]
Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z serwisu internetowego ZABOOKUJ.eu.

§ 2. [definicje terminów użytych w treści regulaminu]
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Administratorze – należy przez to rozumieć operatora serwisu internetowego ZABOOKUJ.eu;
2) Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która nie zawarła jeszcze umowy z Usługodawcą;
3) Abonencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która wykupiła abonament, tym samym zawierając umowę z Usługodawcą;
4) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.
5) Serwisie – należy przez to rozumieć serwis internetowy ZABOOKUJ.eu

§ 3. [zakres świadczonych usług]
1. Serwis umożliwia przeprowadzenie za jego pośrednictwem rezerwacji on-line jazdy konnej oraz noclegów w ośrodkach jeździeckich, klubach, stajniach, stadninach, obiektach agroturystycznych hotelach, pensjonatach i innych podobnych ośrodkach.
2. Dostęp do serwisu możliwy jest z każdego komputera podłączonego do Internetu.
2. Rezerwacje internetowe przeprowadzane są w oparciu o wykupione moduły objęte określoną formą abonamentu.
3. Abonent otrzymuje darmowy edytowalny adres internetowy przynależący do strony głównej serwisu
3. Abonent otrzymuje możliwość bezpłatnego umieszczenia w serwisie wyróżnionej informacji o firmie, ośrodku jeździeckim, klubie, stajni, stadninie, obiekcie agroturystycznym, hotelu lub pensjonacie i innym podobnym ośrodku prowadzonym przez Abonenta.

§ 4. [zawarcie i rozwiązanie umowy]
1. Zawarcie umowy pomiędzy Administratorem a Abonentem o świadczenie usług wymienionych w § 3 następuje z chwilą wykupienia abonamentu, po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie.
2. Umowę zawiera się na okres 1 roku, z możliwością dalszego przedłużenia na kolejne lata.
3. Abonent uprawniony jest do dwumiesięcznego bezpłatnego testowania serwisu.
4. Administrator może rozwiązać umowę w przypadku braku terminowych płatności, jak również w przypadku, gdy konto wykorzystywane jest przez Abonenta w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi zwyczajami kupieckimi.

§ 5. [płatność]
1. Płatność za korzystanie z usług opisanych w § 3 polega na wykupieniu rocznego abonamentu, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej serwisu.
2. Płatność następuje w ustalonych terminach, zgodnie z fakturą wystawioną przez Administratora.
3. W pierwszym roku abonamentowym termin płatności wynosi 30 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Administrator dopuszcza płatność kartą kredytową i e-przelewem, pod warunkiem przeprowadzenia operacji za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego www.dotpay.pl.

§ 6. [bezpłatne umieszczenie informacji w serwisie]
1. Każdy Użytkownik może bezpłatnie przesłać formularz z wnioskiem o zamieszczenie w serwisie informacji o firmie, ośrodku jeździeckim, klubie, stajni, stadninie, obiekcie agroturystycznym, hotelu lub pensjonacie i innym podobnym ośrodku.
2. Wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość informacji zawartych w formularzu ponosi podmiot przesyłający formularz.
3. Administrator zastrzega sobie bezterminowe prawo do usunięcia z ważnych przyczyn informacji, o których mowa w ust. 1.

§ 7. [newsletter]
1. Serwis zabookuj minimum raz w miesiącu wysyła bezpłatne informacje za pomocą narzedzia „Newsletter”
2. Każdy Użytkownik, Abonent może bezpłatnie dopisać się do Newslettera podając swój adres e-mail.
3. Użytkownik, Abonent, który dokonał wpisu do katalogu firm, bazy ogierów, zakupił abonament, reklamę lub w inny sposób kontaktował się z serwisem podając swój e-mail, jednocześnie wyraża zgodę na bezpłatne dopisanie go do Newslettera.
4. Serwis zabookuj raz w miesiącu przeprowadza losowanie nagrody, wśród adresów e-mali wpisanych do Newslettera.
5. Rezygnacje z Newslettera przyjmowane są mailowo na info@zabookuj.eu.

§ 8. [zdjęcia umieszczane w serwisie]
1. Wszelkie zdjęcia zamieszczone w serwisie są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność Administratora.
2. Zabrania się kopiowania, reprodukowania, publikowania, umieszczania w Internecie, przesyłania, transmitowania, rozpowszechniania lub modyfikowania zamieszczonych w serwisie zdjęć.
3. Zdjęcia zamieszczone w serwisie autorstwa Zabookuj mogą zostać nabyte, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej serwisu.
4. Zamówienia na określone zdjęcia składa się pocztą e-mail na adres info@zabookuj.eu.
5. Zdjęcia zostają przesyłane w formie pliku na adres mailowy Klienta lub Abonenta, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
7. Nabycie zdjęcia w serwisie obejmuje prawo do dowolnego oraz wielokrotnego wykorzystywania zdjęć,  nie powoduje natomiast przejścia na podmiot dokonujący zakupu praw autorskich ze zdjęciem związanych, w szczególności prawa do wyłącznego wykorzystania zdjęcia.
8. Podmiot dokonujący zakupu zdjęć stanowiących własność serwisu nie może bez wyraźnej zgody Administratora odsprzedać, odstąpić lub przekazać praw do zakupionych zdjęć osobom trzecim.

§ 9. [wyłączenie odpowiedzialności]
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niezrealizowania rezerwacji przeprowadzanych za pośrednictwem serwisu lub zrealizowania ich w sposób nieodpowiadający uzgodnionemu przez osoby zainteresowane.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z serwisu.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich mające wpływ na funkcjonowanie serwisu.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość oraz aktualność danych zamieszczanych w serwisie przez osoby zainteresowane.

§ 10. [czasowy brak dostępu do serwisu]
Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego odłączenia dostępu do serwisu, jeżeli uzasadnione jest to koniecznością zapewnienia jego prawidłowego działania, jak również w przypadku konieczności przeprowadzenia okresowej konserwacji lub rozbudowy urządzeń technicznych zapewniających jego funkcjonowanie.

§ 11. [postępowanie reklamacyjne]
1. Każda osoba zainteresowana uprawniona jest do złożenia reklamacji związanej z działaniem serwisu w terminie 30 dni od wystąpienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy.
2. Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 pozostawia się bez rozpoznania.
3. Reklamacje można złożyć pisemnie lub faksem na nr wskazany na stronie internetowej serwisu.
4. Reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O treści rozstrzygnięcia informuję się pisemnie osobę.
5. W każdym czasie osoba zainteresowana jest uprawniona do uzyskania informacji w biurze Administratora dotyczących jej sprawy.

§ 12. [polityka prywatności]
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101 ze zm.), Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu rejestracji dla potrzeb prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez serwis.
2. Administrator stosuje rozwiązania techniczne oraz przestrzega zasad bezpieczeństwa, tak by zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych oraz nieupoważnionemu do nich dostępowi.
3. Każda osoba zainteresowana może w każdym czasie może przeglądać dane dotyczące swojej osoby lub firmy oraz żądać ich niezwłocznego sprostowania lub usunięcia.

§ 13. [prawa autorskie]
Wszelkie dane składające się na zawartość serwisu są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, przetwarzanie, przechowywanie całości lub fragmentów zawartości serwisu bez wyraźnej zgody Administratora jest zabronione.

§ 14. [postanowienia końcowe]
1. Zawarcie umowy z Administratorem oznacza jednoczesną akceptację w całości postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie spory wynikające z korzystania z serwisu podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji na stronie internetowej serwisu.