Wydarzenia

XVI Warmińsko-Mazurski Czempionat Źrebiąt Rzeczna 8.09.2018

  fot. Stadnina Koni Rzeczna

 

Organizatorzy: Stadnina Koni Rzeczna

Regulamin:

XVI Otwarty Warmińsko – Mazurski Czempionat Źrebiąt Koni Ras Szlachetnych
1. Organizator:
Sportowy Klub Jeździecki ,, BASKIL’’ z siedzibą w Rzecznej
Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie
Współorganizator :
Stado Ogierów Starogard Gdański Spółka z o.o.
2. Data i miejsce:
08 września 2018 r., godz. 10.00 na terenie Stadniny Koni w Rzecznej.
Dowóz koni do godz. 9.00 (stajnie otwarte od piątku 07 września 2018r. od godz. 17.00 )
3. Katalog wystawianych źrebiąt sporządzany jest na podstawie danych zawartych w
zgłoszeniu źrebięcia (wg wzoru) oraz w oparciu o dane znajdujące się w Centralnej Bazie
Koniowatych PZHK. Zgłoszenia należy kierować drogą mailową na adres:
biuro@konie.olsztyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 września 2018r.
Jednocześnie informujemy, że konie zgłoszone po tym terminie nie będą w nim ujęte.
4. W Czempionacie mogą brać udział źrebięta przy matkach (klaczki i ogierki) urodzone w
Polsce, spełniające warunki wpisu do działu Głównego Ksiąg koni ras szlachetnych
urodzone od 01.01.2018r.
5. Oceniane źrebięta prezentowane są pod matkami w pozycji na stój oraz w wolnym ruchu w
trzech chodach, na placu o podłożu piaszczystym.
6. Oceny źrebiąt dokonuje Komisja powołana przez organizatorów w składzie 3 osobowym.
Członkowie Komisji pracują niezależnie, podając składowe oceny, z których wyliczana jest
średnia ocenianego elementu oraz bezpośrednio po ocenie każdego źrebięcia wygłasza
słowny komentarz. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do
publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne i nie przewiduje się odwołań.
7. W ocenie indywidualnej źrebiąt Komisja stosuje skalę od 1 do 5 pkt. /co 0,5 pkt./
Maksymalna ocena to 20 pkt.
Ocenie podlegają poszczególne elementy:
• typ ,
• pokrój ,
• zdrowie i rozwój,
• ruch / łącznie/
Skala ocen :
5 pkt. – doskonała
4 pkt. – bardzo dobra
3 pkt. – dobra
2 pkt. – dostateczna
1 pkt. – niedostateczna
8. Źrebięta oceniane są w dwóch grupach oddzielnie klaczki i ogierki. W przeglądzie wybiera
się czempiona oraz I- i II- wiceczempiona każdej grupy. Przy równej ilości punktów o
klasyfikacji decydować będzie wyższa nota za typ, następnie ruch i pokrój. Dodatkowo
spośród wszystkich przedstawionych źrebiąt (bez względu na uzyskany wcześniej wynik
punktowy) Komisja wybierze SUPERCZEMIONA przeglądu.
9. Wszystkie konie muszą posiadać paszport hodowlany z adnotacją o aktualnych
szczepieniach przeciwko grypie.
10. Dla najlepszych źrebiąt organizator przewiduje nagrody: pieniężne, rzeczowe i honorowe.
11. Dla najwyżej sklasyfikowanych źrebiąt posiadających paszporty wydane przez
PZHK organizator przewiduje dodatkową nagrodę finansową z Funduszu Premii
Hodowlanych PZHK (wypłaconą zgodnie z regulaminem Funduszu)
12. Wszystkich wystawców obowiązuje schludny ubiór odpowiedni przy prezentacji koni
oraz regulamin panujący na terenie Stadniny Koni w Rzecznej.
13. Opłata organizacyjna za wystawienie klaczy ze źrebakiem:
100 zł płatne na miejscu w biurze przed rozpoczęciem Czempionatu.
Koszt wynajęcia boksu 50 zł. ( liczba boksów ograniczona). Organizator zapewnia słomę i
siano. Rezerwacja boksu droga mailową: hodowla@rzeczna.pl lub pod nr tel. 697 07 99 98
14. Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie
odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i
w czasie trwania imprezy.

Lokalizacja na mapie
Komentarze
Czerwiec 2021
ponwtśrczwptsobnie
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
21
22
28
29
5
6
7
8
9
10
11