Wydarzenia

XXI Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej w Białce

1. Nazwa imprezy

    * XXI Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej w Białce

dla rocznych, dwuletnich i trzyletnich ogierów i klaczy wpisanych do PASB.

2. Termin i miejsce

    * 4-5 czerwca (sobota-niedziela) 2011 r.
    * Stado Ogierów Białka – Spółka z o.o.
      22-300 Krasnystaw
      tel./fax: 0 82 577-12-00
      e-mail: Office@bialka.arabians.pl

3. Organizatorzy

    * Agencja Nieruchomości Rolnych
    * Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
    * Ludowy Klub Sportowy w Białce

4. Sędziowie – Pokazy Koni Czystej Krwi Arabskiej

    * Karin McCrea – USA/Arabia Saudyjska
    * Gianmarco Aragno – Włochy
    * Holger Ismer – Niemcy
    * Tom Husebye – Norwegia

5. Komisja Dyscyplinarna

    * Agnieszka Pilecka
    * Piotr Szpotański
    * Barbara Mazur

6. Steward w ringu

    * Jacek Ciepluch

7. Prowadzenie pokazu

    * Anna Stojanowska

8. Sekretariat

    * Anna Stojanowska
    * Anna Kozioł

9. Program Pokazu

Sobota (4 czerwca)

    * 09:30 – uroczyste rozpoczęcie pokazu
    * 09:45 – klasa I A – ogierki roczne
    * 10:45 – klasa I B – ogierki roczne
    * 11:30 – klasa II A – ogierki dwuletnie
    * 12:15 – klasa II B – ogierki dwuletnie
    * 13:00 – klasa III – ogierki trzyletnie
    * 13:30 – przerwa – lunch
    * 15:00 – klasa IV A – klaczki roczne
    * 16:00 – klasa IV B – klaczki roczne
    * 17:00 – klasa IV C – klaczki roczne

Niedziela (5 czerwca)

    * 10:00 – klasa V A – klaczki dwuletnie
    * 11:00 – klasa V B – klaczki dwuletnie
    * 12:00 – klasa VI – klaczki trzyletnie
    * 13:00 – przerwa – lunch
    * 14:00 – pokaz specjalny
    * 14:30 – wybór Czempiona Ogierów Młodszych w Białce
    * 15:15 – wybór Czempionki Klaczy Młodszych w Białce
    * 16:00 – wybór Najlepszego Konia Pokazu w Białce
    * 16:30 – zakończenie pokazu

10. Warunki weterynaryjne

   1. Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać Paszport z wpisem potwierdzającym aktualność szczepień przeciw grypie koni (ważność szczepień upływa po 6 miesiącach).
   2. Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji i spełniać obowiązujące przepisy.
   3.Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze SO Białka.

Uwaga
Transporty koni bez wymaganych świadectw weterynaryjnych nie zostaną wpuszczone na teren SO Białka, a tym samym konie nie będą mogły być rozładowane i umieszczone w stajniach.

Prosimy o zapoznanie się z dodatkową informacją na temat szczepień zamieszczoną pod warunkami.

11. Warunki techniczne

    * Stado Ogierów Białka zapewnia miejsca w stajni od dnia 3 czerwca (piątek) od godz. 7:00 do dnia 6 czerwca (poniedziałek) do godziny 12:00.
    * Dla koni zapewniona jest słoma; owies i siano należy przywieźć.
    * Zakwaterowanie masztalerzy i prowadzących konie na miejscu w stadninie, po uprzedniej rezerwacji w miarę wolnych miejsc w domkach campingowych.
    * Ponadto zakwaterowanie w hotelach:
          o Hotel „Rapa” w Krasnystawie, tel./fax (82) 576-04-31, 576-68-87
          o Hotel „Barbara” w Krasnystawie, tel./fax (82) 576-76-61, 576-76-62
    * Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach.

12. Nagrody

Właściciel pierwszego konia w klasie otrzymuje nagrodę honorową ufundowaną przez sponsora.

W zależności od liczby koni startujących w danej klasie flos przewidziane są dla tych, które zajmą miejsca od I do maksimum V (zgodnie z regułą EAHSC: „50% -1”), tzn.:

    * jeśli w klasie startuje 5-6 koni – do dekoracji wychodzą 2 konie;
    * jeśli w klasie startuje 7-8 koni – do dekoracji wychodzą 3 konie;
    * jeśli w klasie startuje 9-10 koni – do dekoracji wychodzą 4 konie;
    * jeśli w klasie startuje 11 lub więcej koni – do dekoracji wychodzi 5 koni.

Przewidziane są flos dla złotych medalistów (czempionów), srebrnych medalistów (wiceczempionów) i brązowych medalistów (drugich wiceczempionów), oraz dla koni z IV i V miejsca w czempionacie, a także nagrody honorowe dla ich właścicieli, ufundowane przez sponsorów.

Uwaga
Organizator dopuszcza możliwość innych nagród dodatkowych ufundowanych przez sponsorów pod warunkiem zgłoszenia i uzgodnienia ich w terminie najpóźniej jednego miesiąca przed pokazem, oraz dostarczenia regulaminu i zasad przyznawania nagrody.

13. Zasady organizacyjne i system sędziowania klas w ręku

    * W pokazie mogą brać udział tylko konie arabskie czystej krwi zarejestrowane w Polskiej Księdze Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi – PASB.
    * We wszystkich klasach konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie.
    * Rywalizacja odbywać się będzie w następujących klasach:
          o I – ogierki roczne
          o II – ogierki dwuletnie
          o III – ogierki trzyletnie
          o IV – klaczki roczne
          o V – klaczki dwuletnie
          o VI – klaczki trzyletnie
    * Konie będą oceniane pod względem typu, urody, poprawności budowy i ruchu.
    * Każdy koń będzie sędziowany indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.
    * System punktacji (z połówkami punktów):
          o typ – maksymalnie 10 pkt
          o głowa i szyja – maksymalnie 10 pkt
          o kłoda – maksymalnie 10 pkt
          o nogi – maksymalnie 10 pkt
          o ruch – maksymalnie 10 pkt

      Razem – maksymalnie 50 punktów.

Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów, czyli maksymalnie 50 punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.

14. Finały

    * Ogierki, które zajęły czołowe miejsca (zgodnie z regułą „50% – 1”) w klasach I, II i III, kwalifikują się do Czempionatu Białki Ogierów Młodszych.
    * Wszystkie ogiery zostaną wprowadzone na plac w kolejności miejsc zajętych w klasach. Po jednym okrążeniu placu pokazowego ustawione będą następująco: ogiery, które zajęły pierwsze miejsca – w pierwszym rzędzie, ogiery z kolejnych miejsc – w kolejnych rzędach.
    * Czempion Ogierów – Złoty Medalista zostanie wybrany przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród ogierów, które zajęły pierwsze miejsca w klasach. Z chwilą wybrania Czempiona, Komisja dokona wyboru Wiceczempiona – Srebrnego Medalisty, Brązowego Medalisty oraz IV i V ogiera w Czempionacie (tzw. Top Five) spośród pozostałych ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu, znajdujących się na placu.
    * Klaczki, które zajęły czołowe miejsca (zgodnie z regułą „50% – 1”) w klasach IV, V i VI, kwalifikują się do Czempionatu Białki Klaczy Młodszych.
    * Wszystkie klacze zostaną wprowadzone na plac w kolejności miejsc zajętych w klasach. Po jednym okrążeniu placu pokazowego ustawione będą następująco: klacze, które zajęły pierwsze miejsca – w pierwszym rzędzie, klacze z kolejnych miejsc – w kolejnych rzędach.
    * Czempionka Klaczy – Złota Medalistka zostanie wybrana przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród klaczy, które zajęły pierwsze miejsca w klasach. Z chwilą wybrania Czempionki, Komisja dokona wyboru Wiceczempionki – Srebrnej Medalistki, Brązowej Medalistki oraz IV i V klaczy w Czempionacie (tzw. Top Five) spośród pozostałych klaczy zakwalifikowanych do Czempionatu, znajdujących się na placu.
    * Spośród Czempionów Ogierów i Klaczy zostanie wybrany Najlepszy Koń Pokazu – „Best in Show”.

15. Zgłoszenia

Zgłoszenia koni do Pokazu należy przesyłać na adres:

    Stado Ogierów Białka – Spółka z o.o.
    22-300 Krasnystaw
    tel./fax: (82) 577-12-00
    e-mail: Office@bialka.arabians.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2011 roku, według podanego niżej wzoru.
W załączeniu formularz zgłoszeniowy:

    * plik w standardzie PDF (odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader)
   
Polecamy użycie pliku PDF lub odt (do otwarcia za pomocą programu Open Office Writer lub Libre Office Writer). Plik doc może nie zachować układu elementów na stronie – najlepiej otwierać go wyłącznie za pomocą programu MS Word.

Uwaga! Do zgłoszenia wymagane jest dołączenie kopii stron nr 3 i 6 z paszportu lub zaświadczenia o wpisie konia do PASB. Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą mieć paszporty!

Prosimy o zapoznanie się z dodatkową informacją w tej sprawie zamieszczoną pod warunkami.

Uwagi

    * Konie zgłoszone po podanym terminie lub z niepełnymi danymi nie będą umieszczone w katalogu i tym samym nie będą mogły brać udziału w pokazie.
    * Konie można bez konsekwencji finansowych wycofać z udziału w pokazie w terminie do 19 maja 2011 roku. Konie zgłoszone, które nie stawią się na pokazie bez uprzedniego poinformowania o ich nieobecności lub których wycofanie zostanie zgłoszone po 19 maja 2011 roku podlegają pełnej opłacie (wpisowe + boks).

16. Wpisowe

Do klas w ręku ustala się wpisowe od konia w wysokości 200 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych.
Wprowadza się opłatę za boks w wysokości 250 zł za cały pobyt.
Wpisowe należy wpłacić na konto Ludowego Klubu Sportowego w Białce:

    * Bank Spółdzielczy Krasnystaw 40 8200 0008 2001 0019 1711 0001
    * w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2011 r.,
    * z podaniem nazw koni, których dotyczy wpisowe.

Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi rozgrywany jest zgodnie z „Zasadami Przeprowadzania Pokazów” Europejskiej Komisji Pokazów Koni Arabskich (EAHSC) ECAHO.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Agencji Nieruchomości Rolnych:

    Anna Stojanowska
    ul. Stawki 2, budynek INTRACO,
    piętro 26, pokój 4
    tel. (22) 860-65-39
    fax (22) 860-65-51
    e-mail: AStojanowska@anr.gov.pl

Dodatkowa informacja w sprawie paszportów

Właściciele koni, które jeszcze nie mają paszportów, powinni jak najszybciej zwrócić się do Księgi Stadnej o wydanie paszportów, zaznaczając, że koń ma być zgłoszony na pokaz w Białce. Do wniosku musi być dołączony aktualny opis graficzny konia wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii lub kierownika Okręgowego ZHK.

Dodatkowe informacje można znaleźć na witrynie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych i Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich PASB:

    * wysoskość opłat za wydanie paszportu oraz ewentualną wysyłkę,
    * konto Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
    * wniosek o paszport (zgłoszenie konia do rejestru.

Dodatkowa informacja na temat szczepień

Obowiązujący schemat szczepień przeciwko grypie opisany jest w przepisach weterynaryjnych Polskiego Związku Jeździeckiego:

a) szczepienie podstawowe:

    * pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
    * drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21. dnia i nie później niż 92. dnia od daty pierwszego szczepienia

b) szczepienie przypominające:

    * co 6 miesięcy od daty ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21-dniowy okres przekroczenia terminu)
    * żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody
    * koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w paszporcie minimum szczepienie podstawowe

Powyższy schemat opisany w punkcie 3.3.2. (Przepisów weterynaryjnych PZJ) jest uniwersalny dla wszystkich imprez z udziałem koni.

Dodatkowa oferta dla wystawców i publiczności – na witrynie SO Białka (19.04.2011)

Lokalizacja na mapie
Komentarze